FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU


(do wypełnienia i załączenia razem z wadliwym towarem)
 
DO:   P.H.U. „KRÓL”  Dariusz Król  ul.  Funkcyjna 3, 15-587 Białystok
 
 Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie produkt jest wadliwy.
W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. KC żądam:
a - wymiany towaru na nowy *
 b- nieodpłatną naprawę towaru *
c - obniżenia ceny towaru o kwotę _______słownie_______________________ proszę o zwrot podanej kwoty na konto nr. * __________________________________________________________


d - odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto nr. * ______________________________________ (* niepotrzebne skreślić)


IMIĘ _____________________


 NAZWISKO ____________________________


 ADRES _____________________________________________________________

 ______________________________________________________________
 
 NUMER ZAMÓWIENIA _______________DATA ZAMÓWIENIA____________


PRZYCZYNA REKLAMACJI / OPIS WADY _______________________________________________________________

_______________________________________________________________


WADA ZOSTAŁA STWIERDZONA W DNIU:____________________________
 
Miejscowość i data ___________________Podpis Klienta _______________

 

Śledź nas na Facebooku